Asset 1
Disclaimer

Architec is een bouwkundig ingenieursbureau met ruim 20 jaar ervaring. Een goede organisatie van het bouwproces en moderne bouwtechnieken kenmerken de stijl van Architec. Zo werken wij graag voor professionele opdrachtgevers die net als wij het BIM proces omarmd hebben.

In ons trackrecord is de diversiteit van gerealiseerde projecten terug te vinden. De specialiteit van Architec is hergebruik van bestaande gebouwen al dan niet voor een andere functie.

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daar-aan gebonden te zijn.

Informatie op deze websiteArchitec besteedt de uiterste zorg aan de betrouw-baarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Architec wijst iedere vorm van aan-sprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Architec behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website Architec kan niet instaan voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aange-boden diensten. Architec kan dan ook niet aan-sprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het Internet tussen Architec en haar gebruikers.

Verwijzingen en hyperlinks Verwijzingen naar andere websites of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Architec aanvaardt geen verantwoorde-lijkheid voor de inhoud van Internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Architec behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beƫindigen.

Intellectuele eigendomsrechten De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Architec of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, te verveelvoudigen, openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Architec.

Virussen Architec garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.